Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №918

Теорія статистики

Міжнародний науково-технічний університет ім. Бугая

Дата: 01.04.09, задач: 14, об'єм: 25 ст., вартість: 144 грн. Переглядів: 665

Виділити все

№1  Задача: 918-1.  Абсолютні і відносні величини  Ціна: 
Вибір

На основі даних про розподіл населення регіону за віком та типом поселення визначте відносні величини, які б характеризували:
а) структуру міського і сільського населення за ознакою працездатності, проведіть порівняльний аналіз структур;
б) співвідношення працездатного і непрацездатного населення у містах і селах;
в) структуру населення за типом поселень;
г) співвідношення міського і сільського населення.

Вік млн. чол.
міське сільське
Допрацездатний 0,7 0,4
Працездатний 2,0 0,8
Старше працездатного 0,6 0,35
Разом ? ?
10.0 грн.
 
№2  Задача: 918-2.  Статистичне вивчення варіації  Ціна: 
Вибір

За даними про ступінь використання виробничого і енергетичного устаткування фірмою визначте з кожного виду устаткування середній коефіцієнт використання та середнє квадратичне відхилення. Порівняйте варіацію, зробіть висновки.
Виробниче обладнання Енергетичне обладнання
коефіцієнт використання кількість одиниць обладнання коефіцієнт використання кількість одиниць обладнання
0,775 16 0,55 30
0,825 35 0,65 9
0,875 8 0,75 23
0,925 4 0,85 15
Разом Разом
11.5 грн.
 
№3  Задача: 918-3.  Вибірковий метод  Ціна: 
Вибір

За результатами вибіркового обстеження 135 домогосподарств, які ведуть індивідуальну забудову, у 49 з них основним джерелом коштів був кредит під заставу нерухомості. Визначте частку індивідуальних забудовників, які брали кредит під заставу нерухомості, та довірчі межі частки з імовірністю 0,954.
Чи погоджуються вибіркові дані з твердженням, що кожний третій індивідуальний забудовник брав кредит під заставу нерухомості?
10.0 грн.
 
№4  Задача: 918-4.  Вибірковий метод  Ціна: 
Вибір

За результатами одноразового опитування мешканців міста про доцільність відкриття курсів "бізнес-леді" таку ідею підтримують 80 жінок із 135 та 70 чоловіків із 145. Перевірте гіпотезу про те, що розбіжності у ставленні чоловіків та жінок до ідеї відкриття курсів "бізнес-леді" мають випадковий характер. Сформулюйте альтернативну гіпотезу і за допомогою t-критерію Стьюдента зробіть висновок з імовірністю 0,95. 10.0 грн.
 
№5  Задача: 918-5.  Методи аналізу взаємозв''язків  Ціна: 
Вибір

Урожайність цукрових буряків за природно-кліматичними зонами становить:
Зона зволоження Розмір збиральної площі, тис. га Урожайність цукрових буряків, ц/га
Недостатнього 35 200
Нестійкого 74 220
Достатнього 55 235
В цілому ? ?

Загальна дисперсія врожайності становить 323. Визначте міжгрупову дисперсію та кореляційне відношення, поясніть його зміст. Перевірте істотність зв'язку з імовірністю 0,95.
10.0 грн.
 
№6  Задача: 918-6.  Методи аналізу взаємозв''язків  Ціна: 
Вибір

Молоді робітники за ступенем задоволеності умовами праці та професійною мобільністю розподілилися таким чином:

Ступінь задоволеності умовами праці Чи масте намір змінити професію? Разом
так, найближчим часом так, у перспективі ні
Задоволений 20 26 46
Ставлюсь байдуже 7 18 9 34
Не задоволений 15 5 20
Разом 22 43 35 100

Проаналізуйте комбінаційний розподіл робітників, оцініть щільність зв'язку між задоволеністю умовами праці та професійною мобільністю за допомогою коефіцієнта взаємної спряженості. Перевірте істотність зв'язку з імовірністю 0,95, зробіть висновок
10.0 грн.
 
№7  Задача: 918-7.  Методи аналізу взаємозв''язків  Ціна: 
Вибір

За наведеними результатами тестування країн щодо ефективності економіки та ступеня політичного ризику визначте коефіцієнт рангової кореляції, перевірте його істотність з імовірністю 0,95.

  Ранг країн
А В С D К М Р
Ефективність економіки 6 7 4 3 5 1 2
Ступінь політичного ризику 1 2 3 5 4 7 6
10.0 грн.
 
№8  Задача: 918-8.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Динаміка урожайності соняшника характеризується даними:

Рік 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
ц/га 15,2 14,8 15,9 16,5 17,0 16,7 17,3

а) опишіть тенденцію урожайності лінійним трендом, поясніть зміст параметрів трендового рівняння;
б) визначте теоретичні рівні урожайності та середнє квадратичне відхилення від тренду;
в) оцініть сталість динамічного ряду урожайності соняшника.
12.5 грн.
 
№9  Задача: 918-9.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Середньодобове споживання електроенергії характеризується даними, тис. кВт. год.:

січень 16,7 липень 8,4
лютий 14,1 серпень 9,8
березень 13,4 вересень 10,9
квітень 9,7 жовтень 12,2
травень 8,2 листопад 15,8
червень 7,5 грудень 17,3

Визначте індекси сезонності на основі постійної середньої та амплітуду коливань. Опишіть сезонну хвилю графічно.
10.0 грн.
 
№10  Задача: 918-10.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Коефіцієнти відновлення та вибуття виробничих основних фондів у народному господарстві регіону за 1984–1996 pp. становили, %:

Рік Коефіцієнт Рік Коефіцієнт
відновлення вибуття відновлення вибуття
1984 7,4 1,8 1991 7,2 2,5
1985 7,2 2,0 1992 6,5 2,6
1986 6,9 1,9 1993 6,8 2,8
1987 7,0 2,1 1994 7,0 2,7
1988 6,8 2,2 1995 6,0 2,4
1989 6,7 1,8 1996 6,3 2,6
1990 6,9 2,3 x x x

Проведіть згладжування рядів методом п'ятичленної плинної середньої. Зробіть висновки щодо тенденції відтворення основних виробничих фондів.
10.0 грн.
 
№11  Задача: 918-11.  Економічна та соціальна статистика  Ціна: 
Вибір

Динаміка цін та обсягів продажу електропобутових товарів за минулий рік характеризується даними:

Вид товару Коефіцієнт зростання (зменшення)
цін обсягів продажу
А 1,25 0,70
В 1,10 0,90
С 2,20 0,84

Для кожного виду товару визначте коефіцієнти цінової еластичності продажу, поясніть їх зміст.
10.0 грн.
 
№12  Задача: 918-12.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Дані про виробництво молока в двох регіонах:

Порода корів Регіон А Регіон В
валовий надій молока, тис.т жирність молока, % валовий надій молока, тис.т жирність молока, %
Лебединська
Симентальська
72
48
3,5
3,1
45
55
3,2
3,4

Визначте:
а) територіальні індекси середньої жирності молока змінного та фіксованого складу (беручи за вагу загальний для двох регіонів обсяг молока);
б) індекс структурних зрушень, користуючись стандартним процентом жирності молока, який становить 3,4%.
10.0 грн.
 
№13  Задача: 918-13.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Підсумки торгів пшеницею на аграрних біржах за два порівнянних періоди такі:

Клас пшениці Обсяг продажу у періоді, млн.гр.од. Індивідуальний індекс цін
базисному поточному
3-й
4-й
2,8
1,2
3,2
0,8
1,07
1,04
Разом 4,0 4,0

Визначте середньозважений індекс цін та абсолютну зміну товарообороту за рахунок підвищення цін.
10.0 грн.
 
№14  Задача: 918-14.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Динаміка прямих витрат праці на виробництво продукції рослинництва в агропідприємстві характеризується даними:

Сільськогосподарські культури Витрати праці на 1 ц продукції за період, люд. год. Валовий збір культур за період, тис. ц
базисний поточний базисний поточний
Зернові 0,9 0,7 14 16
Зернобобові 1,5 1,6 6 3

Визначте:
а) зведені індекси трудомісткості та продуктивності праці, а також фізичного обсягу виробленої продукції;
б) абсолютний розмір економії (перевитрат) праці в цілому та за рахунок трудомісткості.
10.0 грн.
 
Виділити всеДата: 01.04.09, задач: 14, об'єм: 25 ст., вартість: 144 грн. Переглядів: 665
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS