Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №2178

Теорія ймовірностей та математична статистика

Хмельницький національний університет

Дата: 12.11.14, задач: 9, об'єм: 15 ст., вартість: 100 грн. Переглядів: 523

Виділити все

№1  Задача: 2178-1.  Теореми суми та добутку ймовірностей  Ціна: 
Вибір

В ящику 9 деталей, з яких 4 стандартні. Яка ймовірність того, що з навмання відібраних 5 деталей: а) не більше 2 стандартних; б) не менше 3 стандартних? 10.0 грн.
 
№2  Задача: 2178-2.  Теореми Муавра-Лапласа та формула Пуассона  Ціна: 
Вибір

Ймовірність влучення в ціль при одному пострілі дорівнює 0,8. Знайти ймовірність 100 влучень при 130 пострілах. 5.0 грн.
 
№3  Задача: 2178-3.  Розподіл дискретної випадкової величини  Ціна: 
Вибір

Ймовірність виконання договору для кожного з чотирьох заводів дорівнює 0,6. Знайти закон розподілу та функцію розподілу випадкової величини X – числа заводів, які виконають договір, і обчислити її математичне сподівання M(X) та середнє квадратичне відхилення σ(X). 10.0 грн.
 
№4  Задача: 2178-4.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Випадкова величина X має щільність розподілу ймовірностей
$f(x)=\left\{ \begin{align} & C\cos x,\;-\pi/2\;\le x\le \pi/2;\\ &0,\;\left|x\right|>\pi/2\;. \end{align} \right.$
Потрібно знайти: а) сталу C; б) функцію розподілу F(x); в) математичне сподівання M(X) та дисперсію D(X).
10.0 грн.
 
№5  Задача: 2178-5.  Рівномірний, нормальний та показниковий розподіли  Ціна: 
Вибір

Знайти ймовірність потрапляння випадкової величини X в інтервал (3, 8), якщо вона розподілена: а) рівномірно на відрізку [5, 10]; б) за нормальним законом і має математичне сподівання 5 і середнє квадратичне відхилення 3; в) за показниковим законом і має математичне сподівання 10. 10.0 грн.
 
№6  Задача: 2178-6.  Система двох випадкових величин. Умовні розподіли  Ціна: 
Вибір

Якість продукції контролюється за наявністю в ній дефектів двох видів X та Y. Ці дефекти є випадковими величинами, що мають закон розподілу, вказаний в таблиці:

X | Y 1357
-30,10,10,10,1
-10,20,10,10
1000,20

Потрібно знайти:
а) закони розподілу компонент X та Y;
б) умовний розподіл Y за умови, що X приймає своє найменше значення;
в) коваріацію та коефіцієнт кореляції дефектів та з’ясувати залежні вони чи ні.

10.0 грн.
 
№7  Задача: 2178-7.  Інші розділи та задачі  Ціна: 
Кращий вибір!

Підприємство з випуску відеотехніки в кінці кожного року в залежності від попиту на продукцію на ринку може перебувати в одному з трьох можливих станів:
S1 – попит на продукцію добрий;
S2 – попит на продукцію задовільний;
S3 – попит на продукцію незадовільний.
Дотримуючись певної стратегії виробництва, підприємство може забезпечити перехід в кінці наступного року в один з можливих станів згідно з матрицею переходу P:
$P=\left( \begin{matrix} 0,2 & 0,5 & 0,3 \\ 0,5 & 0,2 & 0,3 \\ 0,7 & 0,1 & 0,2 \end{matrix} \right)$.
Потрібно знайти:
а) матрицю переходу за три кроки (роки);
б) ймовірності станів (безумовні) через три роки, якщо на початку цього періоду ймовірності можливих станів підприємства задані вектором ймовірностей p0 = (0, 0, 1);
в) стаціонарний (граничний) розподіл;
г) середню долю часу перебування в кожному стані та середній період повторення для кожного стану.
20.0 грн.
 
№8  Задача: 2178-8.  Кореляційна залежність між випадковими величинами  Ціна: 
Вибір

Розподіл 100 заводів за засобами виробництва X (млн. грн.) і добовим випуском продукції Y (т) показано в таблиці:

X | Y 4252627282nx
822
13437
1855212
23358447
28517729
3333
ny68452714n = 100

За даними цієї таблиці потрібно:
а) знайти вибірковий коефіцієнт кореляції rв;
б) при рівні значущості α = 0,05 перевірити нульову гіпотезу про значущість коефіцієнта кореляції rв і, якщо він значущий, записати рівняння прямої лінії регресії Y на X.

15.0 грн.
 
№9  Задача: 2178-9.  Статистичні гіпотези, похибки, критерії перевірки гіпотез  Ціна: 
Вибір

За даним інтервальним розподілом вибірки об’єму n = 150 при рівні значущості α = 0,01 за критерієм згоди Пірсона перевірити гіпотезу про нормальний розподіл генеральної сукупності.

(xi, xi+1)(1, 3)(3, 5)(5, 7)(7, 9)(9, 11)(11, 13)(13, 15)(15, 17)
ni811182632251812

10.0 грн.
 
Виділити всеДата: 12.11.14, задач: 9, об'єм: 15 ст., вартість: 100 грн. Переглядів: 523
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS