Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1355

Теорія ймовірностей та математична статистика

Металургійна академія України

Дата: 06.03.11, задач: 16, об'єм: 24 ст., вартість: 152 грн. Переглядів: 553

Виділити все

№1  Задача: 1355-7.1.4.  Означення ймовірності. Алгебра подій  Ціна: 
Вибір

Підрахунок ймовірності за класичним означенням.
З колоди 52 карт витягують навмання 4 карти. Знайти ймовірність подій:
а) серед відібраних всі карти бубнової масті;
б) серед відібраних всі карти однієї масті;
в) серед відібраних опиниться хоча б один туз;
г) будуть відібрані карти: валет, дама і два королі.
5.0 грн.
 
№2  Задача: 1355-7.2.4.  Теореми суми та добутку ймовірностей  Ціна: 
Вибір

Теореми додавання і множення ймовірностей.
У пункті продажу залізничних квитків 4 каси. Для будь-якої з них вірогідність того, що каса в даний момент виявиться вільною, рівна 0,2. Знайти ймовірність того, що пасажир, що підійшов, зможе купити квиток, не чекаючи в черзі.
5.0 грн.
 
№3  Задача: 1355-7.3.6.  Теореми суми та добутку ймовірностей  Ціна: 
Вибір

Розрахувати надійність системи.
Надійності складових елементів позначено на схемі:
5.0 грн.
 
№4  Задача: 1355-7.4.8.  Формули повної ймовірності та Байєса  Ціна: 
Вибір

Формула повної ймовірності і формула Бейєса.
На завод поступає сировина від трьох постачальників. Ймовірність виготовити якісну продукцію з сировини, що постачається першим з них, рівна 0,75; з сировини, що виготовляється другим, – 0,9; третім – 0,8. На складі є 40% упаковок від першого постачальника; 25% – від другого і 35% від третього. Яка ймовірність того, що з навмання взятої зі складу упаковки буде виготовлена якісна продукція?
5.0 грн.
 
№5  Задача: 1355-7.5.5.  Теореми Муавра-Лапласа та формула Пуассона  Ціна: 
Вибір

Біноміальний розподіл і його граничні випадки.
Ймовірність помилки в платіжній відомості рівна 0,01. Яка ймовірність того, що з 50 відомостей опиниться хоча б дві помилкових?
5.0 грн.
 
№6  Задача: 1355-7.6.2.  Розподіл дискретної випадкової величини  Ціна: 
Вибір

Скласти закон розподілу для випадкової величини Випадкова величина X – сума числа очок, що випали на двох кубиках. 5.0 грн.
 
№7  Задача: 1355-7.7.3.  Числові характеристики випадкових величин  Ціна: 
Вибір

Закон розподілу дискретної випадкової величини.
Дискретна випадкова величина задана рядом розподілу:
xi0245911
pi0,200,050,15x0,400,10

Необхідно:
1. Записати пропущену ймовірність.
2. Підрахувати ймовірність попадань у вказані інтервали:
P(X = 5); P(X = 7); P(X < 3); P(X > 6); P(2< X < 10); P(7< X < 100).
3. Записати значення функції розподілу F(X) у вказаних точках: F(–8); F(5); F(12); F(35).
4. Записати функцію розподілу при будь-яких значеннях аргументу, побудувати її графік.
5. Обчислити числові характеристики випадкової величини: mx, mox, Dx, σx.
9.0 грн.
 
№8  Задача: 1355-7.8.5.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Закон розподілу неперервної випадкової величини.
Неперервна випадкова величина X задана функцією розподілу F(x).

Знайти щільність розподілу f(x), побудувати графіки функцій F(x) і f(x). Знайти математичне сподівання, дисперсію, ймовірність попадання значень X в заданий інтервал (1, 4).
8.5 грн.
 
№9  Задача: 1355-7.9.2.  Рівномірний, нормальний та показниковий розподіли  Ціна: 
Вибір

Ймовірність попадання випадкової величини в заданий інтервал.
Знайти ймовірність попадання випадкової величини X в заданий інтервал (2, 8), якщо вона розподілена по вказаному закону:
1) рівномірний розподіл на інтервалі (3, 12);
2) показниковий розподіл з математичним сподіванням, рівним 12;
3) нормальний розподіл з математичним сподіванням, рівним 3 і середньоквадратичним відхиленням, рівним 2.
5.0 грн.
 
№10  Задача: 1355-7.10.2.  Кореляційна залежність між випадковими величинами  Ціна: 
Кращий вибір!

Системи випадкових величин.
Визначити тісноту лінійної кореляційної залежності між складовими системи (Xi, Xj) за заданою кореляційною матрицею:
14.5 грн.
 
№11  Задача: 1355-7.11.2.  Інші розділи та задачі  Ціна: 
Кращий вибір!

Ланцюги Маркова.
Є три конкуруючі вироби X0, X1, X2. Для визначення попиту на ці вироби проведено опитування n = 1000 людей. Виявилось, що в даний момент виріб X0 купують n0 = 600 людей, виріб X1n1 = 200, а X2n2 = 200 людей. Після закінчення місяця виявилось, що з n0 людей, що купували виріб X0, m00 = 150 людей продовжують його купувати, m01 = 200 стали купувати виріб X1, m02 = 250 виріб X2. З n1 людей, що купували виріб X1, m11 = 60 людей продовжують його купувати, m10 = 120 стали купувати виріб X0, m12 = 20 виріб X2. З n2 людей, що купували виріб X2, m22 = 50 людей продовжують його купувати, m20 = 50 стали купувати виріб X0, m21 = 100 виріб X1. Визначити, який виріб користується після закінчення місяця найбільшим попитом, припускаючи, що поведінка покупців в кожен наступний місяць обумовлена тільки їх поведінкою в попередній місяць (тобто утворює ланцюг Маркова). Який виріб буде користуватись найбільшим попитом після закінчення двох місяців?
17.5 грн.
 
№12  Задача: 1355-8.1.4.  Генеральна та вибіркові сукупності. Точкові оцінки  Ціна: 
Вибір

Емпіричні закони розподілу Побудувати дискретний статистичний ряд, полігон і F*(x) для випадкової ознаки X – кількості працюючих завалкових машин в кожному цеху, якщо є дані по 10 цехах за 15 днів:
1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 4, 4, 1, 1, 2, 3, 2.
7.0 грн.
 
№13  Задача: 1355-8.2.4.  Генеральна та вибіркові сукупності. Точкові оцінки  Ціна: 
Вибір

Статистичне оцінювання параметрів.
Побудувати інтервальний статистичний ряд, гістограму, полігон і F*(x) для випадкової ознаки X – продуктивності мартенівської печі (у т/год.), якщо є дані по 40 плавках для кожної з 10 мартенівської печей:
17,9; 17,8; 15,0; 15,1; 15,2; 15,1; 16,3; 16,2; 17,3; 17,1;
16,6; 16,7; 16,6; 15,4; 15,1; 15,2; 15,6; 15,9; 15,9; 17,7;
17,8; 16,3; 16,1; 16,2; 15,9; 15,8; 15,9; 16,9; 16,5; 16,8;
15,1; 15,1; 15,5; 15,5; 16,0; 16,5; 16,5; 17,0; 17,5; 17,5.
За наведеними вище вибірковими даними визначити:
1) середнє число працюючих завалкових машин в цеху (mx) і відхилення від середнього значення (Dx, σx), використовуючи дискретний варіаційний ряд;
2) середню продуктивність мартенівської печі (mx) і відхилення від середнього значення (Dx, σx) по інтервальному варіаційному ряду;
3) побудувати довірчі інтервали для mx і Dx випадкової ознаки X – продуктивності мартенівської печі при β = 0,98.
21.0 грн.
 
№14  Задача: 1355-8.3.6.  Статистичні гіпотези, похибки, критерії перевірки гіпотез  Ціна: 
Вибір

Перевірка статистичних гіпотез.
За наведеними вище вибірковими даними випадкової ознаки X (продуктивності мартенівської печі) висунути гіпотезу про вид закону розподілу цієї ознаки і перевірити її за допомогою критерію згоди χ2 – Пірсона при рівні значущості α = 0,01.
11.0 грн.
 
№15  Задача: 1355-8.4.8.  Інші розділи та задачі  Ціна: 
Кращий вибір!

Дисперсійний аналіз.
Визначити, чи значущо при α = 0,025 вплив концентрації виробництва (чинник A з рівнями: A1 – дрібні підприємства, A2 – середні, A3 – крупні) і типу устаткування (чинник B з рівнями: B1 – прогресивне, B2 – звичайне) на продуктивність праці (вихідна величина Y у гривнях, зменшена в 100 разів), в наступних групах підприємств, якщо відомо, що передумова дисперсійного аналізу виконується, а таблиця спостережень має наступний вигляд:
A|B B1B2
A13423
A25657
A39583
17.0 грн.
 
№16  Задача: 1355-8.5.5.  Кореляційна залежність між випадковими величинами  Ціна: 
Вибір

Кореляційний аналіз.
Методом кореляційного аналізу дослідити залежність продуктивності мартенівської печі (Y, т/год.) від швидкості завалення лому (X, хв.) за паспортами 100 плавок для кожної печі, якщо відомо, що всі передумови кореляційного аналізу виконуються; визначити середню продуктивність досліджуваної мартенівської печі, якщо час завалення лому буде рівний 2,5 хв., а також середній час завалення лому, щоб продуктивність печі дорівнювала 17,5 т/год.
X2233445
Y16171516151615
nxy65832181219
11.0 грн.
 
Виділити всеДата: 06.03.11, задач: 16, об'єм: 24 ст., вартість: 152 грн. Переглядів: 553
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS